Standards

Featured or equivalent test standards for Mecmesin solutions in this section

Thermostatic Radiator Valve (TRV) operational torque

Case study
Tactile characteristics have become a very important aspect in TRV design. The Vortex-i has enabled Pegler Yorkshire to benchmark and assess new design proposals allowing detailed examination of dynamic characteristics and wear over prolonged use. As a result we can provide customers with TRVs of an increased quality and durability.

Sam White, New Product Development Design Engineer
Pegler Yorkshire

Thermostatic radiator valve torque test close up

Thermostatic Radiator Valve (TRV) operational torque

Tactile characteristics have become a very important aspect in TRV design. The Vortex-i has enabled Pegler Yorkshire to benchmark and assess new design proposals allowing detailed examination of dynamic characteristics and wear over prolonged use. As a result we can provide customers with TRVs of an increased quality and durability.

Sam White, New Product Development Design Engineer
Pegler Yorkshire

Case study
Thermostatic radiator valve torque test close up
Online demonstrations and training available from Mecmesin technical sales engineers


Thiết bị kiểm tra trực tuyến và trình diễn đào tạo

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại không cần thiết, các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp các buổi giới thiệu thiết bị trực tuyến hoặc các buổi đào tạo thông qua cuộc gọi video trên web.

Nếu có thể, hãy gửi mẫu của riêng bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu sản phẩm đang được thử nghiệm của chính bạn.

Liên hệ để thảo luận về các yêu cầu của bạnsắp xếp một buổi giới thiệu hoặc đào tạo trực tuyến.